Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBogfjellmo, Elisabeth
dc.contributor.authorForsjord, Marianne
dc.date.accessioned2013-10-16T16:31:40Z
dc.date.available2013-10-16T16:31:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140017
dc.descriptionMasteroppgave i personalledelse - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractTema for vår undersøkelse har vært å se på om virkemidlene i Vefsn kommunes seniorpolitikk fungerer etter hensikten, nemlig å blant annet bidra til å beholde seniormedarbeiderne lengst mulig i aktiv tjenesteproduksjon og arbeid. Vår problemstilling fokuserer på dette og lyder som følger; "Har virkemidlene (tiltakene) i seniorpolitikken ønsket effekt i forhold til målsettingen med seniorpolitikken, og i hvilken grad bidrar disse til å løse framtidas utfordringer i forhold til å sikre framtidig arbeidskraft?" Formålet med oppgaven har vært å se på om kjennskap til kommunens virkemidler, leders fokus og senioransattes fornøydhet på det enkelte virkemiddel, fører til økt motivasjon til å stå videre i arbeidslivet. Materialet er innhentet gjennom en kvantitativ undersøkelse som har bestått aven spørreundersøkelse til kommunens seniorer, og en kvalitativ undersøkelse gjennom strukturert intervju med fire ledere i kommunen. I tillegg har vi sammenlignet vår undersøkelse med tidligere gjennomført evaluering av seniorpolitikken i 2009, og også sammenlignet vår spørreundersøkelse opp mot ledernes svar i intervjuet. Vårt teoretiske utgangspunkt har vært motivasjonsteori representert ved Maslow og Herzbergs teoretiske modeller. I tillegg har vi har vi brukt teoretiske perspektiver på strategi og intern kommunikasjon utledet fra Roos et. Al og Erlien. Som hovedresultat i vår analyse og drøfting har vi kommet frem til at det er en sammenheng mellom de tre variablene fornøydhet, lederfokus og opplevelsen av at virkemiddelet bidrar til et ønske om å stå lengre i jobb. Dette kommer frem i figur 4.27 på side 83. Videre konkluderer vi med at kommunen mangler en helhetlig strategi for jevnlig og planmessig evaluering og kontroll av seniorpolitikken. Dette for blant annet å sørge for at den blir evaluert - virker virkemidlene - og for å sikre at lederne som skal følge den opp har tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å håndtere oppgaven for å nå målsettingen. Vi ser også at det er en tydelig sammenheng mellom en manglende strategi og at den interne kommunikasjonen mellom toppledelsen og lederne, og mellom lederne og ansatte ikke fungerer som forutsatt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectpersonalledelseno_NO
dc.titleVirker virkemidlene? : en evaluering av seniorpolitikken og de seniorpolitiske virkemidlene i Vefsn kommuneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel