Now showing items 34-53 of 56

  • ”Lettere når jeg er aktiv!”: aktivitetsbeskrivelser 

   Haugenes, Marit (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;244, Working paper, 2012-04-25)
   ”Lettere når jeg er aktiv!” er et prosjekt hvor NFU i Nord-Trøndelag samarbeider med tre kommuner og Høgskolen i fylket. Bakgrunn for prosjektet var en antakelse om stor grad av inaktivitet og lite kunnskap om ernæring ...
  • Likestilling i barnehagen: sluttnotat fra forsknings- og utviklingsprosjektet ”Likestilling i barnehagen” 

   Voll, Anne-Lise Sandnes; Børve, Hege Eggen; Verstad, Berit (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;232, Working paper, 2010-04-28)
   Forsknings- og utviklingsprosjektet ”Likestilling i barnehagen” har vært et treårig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og to barnehager. Den overordnede målsettingen har vært å integrere likestillingsperspektiv ...
  • Læringsmiljøundersøkelsen 2007/2008 

   Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2008-05-06)
   Høgskolen har et godt studie- og arbeidsmiljø. Seks av ti studenter ville anbefalt studiestedet til en venn. Studentvelferdsundersøkelsen er gjennomført i perioden 26. mars til 16. april 2007. 376 studenter har deltatt ...
  • Midtre Namdal samkommune: en casebeskrivelse 

   Brenne, Tor (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;237, Working paper, 2011-09-19)
   09.09.09 ble Midtre Namdal samkommune formelt opprettet og samkommunestyret konstituert. Kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla dannet da den andre samkommunen i Norge. Midtre Namdal samkommune er et forsøk i ...
  • Myter og realiteter - likestilling i barnehagen 

   Børve, Hege Eggen; Verstad, Berit; Voll, Anne Lise Sandnes (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-12-11)
   Med utgangspunkt i to påstander om barnehagen som kan karakteriseres som myter, nemlig at "Barnehagen er en kvinneverden!" og "Kvinner og menn velger forskjellige barnehager!" reises spørsmålet om dette er myter om barnehage ...
  • NVU-konferansen 2011: HiNT, Steinkjer, 15. – 16. mars 2011 

   Nordseth, Hugo (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;236, Working paper, 2011-03-28)
   Formålet med NVU-konferansen er å etablere møteplasser og nettverk for gjensidig utveksling av fagkompetanse innen fleksibel og nettbasert utdanning på internasjonalt nivå. En viktig mulighet her er å stimulere til faglige ...
  • Problembasert læring (PBL): evaluering av sju PBL-perioder ved allmennlærerutdanningen, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) i tidsrommet 1998-2001 

   Loeng, Svein (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;203, Peer reviewed; Working paper, 2006-02)
   Denne rapporten ser nærmere på gjennomføringen av sju perioder med problembasert læring (PBL) ved Allmennlærerutdanningen, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) i tidsrommet 1998-2001. Rapporten tar for seg hver enkelt av ...
  • Programevaluering av sosiologi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag: årsenhet og bachelorgradsstudium i sosiologi 

   Grinde, Jørgen; Ekker, Knut; Hedlund, Marianne; Hjelseth, Arve (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-06-04)
  • Psykisk sykdom kan ha konsekvenser for foreldrefunksjonen og barnas situasjon: intervensjonsmuligheter 

   Haukø, Brit Helen; Stamnes, John H. (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;257, Working paper, 2013-08-21)
   I denne studien forsøker vi å si noe om hvilke konsekvenser psykisk sykdom hos foreldre kan ha for barna. Det blir forsøkt forklart ut i fra Lazarus stress- mestringsteori. Avslutningsvis presenteres Barnas Time (BT) som ...
  • Rapportskriving: arbeidsprosess, faser og resultat 

   Brataas, Hildfrid V.; Torvik, Karin (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;247, Working paper, 2012-06-25)
   Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har som mål å bidra til at flere formidler erfaringskunnskap og andre resultater fra prosjekter. Dette notatet beskriver et eksempel på hvordan man kan bygge opp en prosjektrapport ...
  • Regional reform : will democracy benefit? 

   Haga, Gjermund (Arbeidsnotat, Working paper, 2006-12)
  • Samfunnsøkonomisk analyse av bru over Beitstadsundet 

   Westeren, Knut Ingar (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2000-12)
   I 1984 ble det utarbeidet en regional analyse av indre Trondheimsfjordsområdet med utgangspunkt i kommunene Verran, Mosvik og Leksvik (Westeren 1984). Formålet med den analysen var å lage en nytte/kostnadsanalyse av bru ...
  • Samhandlingsreformen - styring og organisering 

   Westeren, Knut Ingar; Similä, Jan Ole (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;245, Working paper, 2012-05-03)
   Dette prosjektet er et delprosjekt innen rammen av hovedprosjektet "Forskning og innovasjon i offentlig sektor i Midt-Norge". Hovedprosjektet bygger på en samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør Trøndelag (prosjektansvarlig), ...
  • Samhandlingsreformen: utfordringer knyttet til reformens forutsetninger om interkommunalt samarbeid og avtaleregulering 

   Similä, Jan Ole; Bergh, Erling (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;250, Working paper, 2012-10-25)
   Steinkjer kommune og Midtre Namdal samkommune (MNS) har begge deltatt i det Midt-norske aksjonsforskningsprosjektet ”Ny offentlig ledelse”. Prosjektet startet i 2010 med formål å studere/følge opp nye ledelses- og ...
  • ”Se, en tokant…”: et utviklingsarbeid med matematikk i barnehagen 2008-2010 

   Sjøvold, Marte Mina; Strand, Frode; Telatin, Ivan; Aastrup, Svein (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;235, Working paper, 2011-02-09)
   Våren 2007 kontaktet Maritvold barnehage SA Høgskolen i Nord-Trøndelag med et ønske om faglig skolering i faget matematikk med høgskolelektor Svein Aastrup som veileder. Barnehagen så et behov for økt kompetanse i faglig ...
  • SHOPP - samhandling HiNT og praksisfelt vedrørende praksis som læringsarena 

   Johansen, Oddbjørn; Aglen, Eva Johnsen (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;264, Working paper, 2015-11-30)
   Vernepleierutdanningen har de siste årene hatt som målsetting å bedre forholdet mellom praksisfelt og utdanningsinstitusjonen. Slik som det foregår i dag blir det utformet avtaler mellom høgskolen og praksisområdet om ...
  • Skognæringens økonomiske betydning for kystfylkene 

   Westeren, Knut Ingar (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-06-20)
   Det er satt i gang et prosjekt kalt ”Kystskogbruket”, Nord-Trøndelag fylkeskommune (2006), hvor alle fylker som ligger langs kysten fra Rogaland til Finmark er med. Det var interesse innen rammen av dette prosjektet for ...
  • Studentvelferdsundersøkelsen 2006/2007 

   Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-05)
   Høgskolen har et godt studie- og arbeidsmiljø. 90 prosent av studentene ville anbefalt studiestedet til en venn. Studentene gir konkrete forbedringssignaler gjennom undersøkelsen (kantine, formidling, fysiske forhold), ...
  • Tamsau i relasjon til ville dyr : en studie av mortalitet med vekt på predasjon 

   Eggen, Truls (Arbeidsnotat;79, Working paper, 2011-01-28)
  • Trainee-ordning i Namdal: kompetansebygging som regional utvikling 

   Brenne, Tor; Ness, Snorre (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2009-06-29)
   Trainee-ordningen for Namdal ble igangsatt i 2006 etter et initiativ fra styret i utviklingsprosjektet ”Kunnskapsbasert verdiskaping” (KV) i 2004. Trainee-ordningen eies i dag av Kompetansering Namdal som er en ...