• Arbeidsmåter og pedagogisk grunnsyn: hvordan jobber personalet sammen om å utvikle et felles pedagogisk grunnsyn i barnehagen 

   Svensen, Linda Jeanette Lunde Flobak (Student paper, others, 2012-03-05)
   Som siste års student ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna, skal jeg skrive en fagoppgave i pedagogikk som en del av den avsluttende eksamen i faget. I løpet av mine snart tolv år i barnehage og ikke minst ...
  • Barns mestring i uformelle læringssituasjoner 

   Tørnby, Linda Cathrin (Student paper, others, 2012-02-28)
   Ut i fra mitt ønske om å undersøke de uformelle læringssituasjonene i barnehagen og utførelsen av disse med tanke på barns mestring, blir problemstillingen: Hvordan kan førskolelæreren legge til rette for at barn mestrer ...
  • Danning og BRM: hvordan kan førskolelærer tilrettelegge for utvikling av dannelse ved hjelp av barns rett til medvirkning i barnehagen 

   Furuly, Gro Kristin Jakobsen (Student paper, others, 2012-02-29)
   Tema for min undersøkelse er danning og barns rett til medvirkning. Jeg har lyst til å se på hvordan personalet i barnehagen jobber med danning og barns rett til medvirkning, med tanke på om disse kan ha innvirkning på ...
  • Den profesjonelle barnehagelæreren: likestilling mellom gutter og jenter i barnehagen 

   Salomonsen, Tonje (Student paper, others, 2016-03-10)
   Vi har fått i oppgave å lage en undersøkelse som omhandler Den profesjonelle barnehagelæreren. Mitt tema for undersøkelsen er likestilling mellom gutter og jenter i barnehagen. Formålet med oppgaven er å formidle ...
  • Den profesjonelle førskolelærer: nyutdannete førskolelærere 

   Magnell, Lena Christin (Student paper, others, 2011-03-08)
   Nyutdannete førskolelærere trenger en god start. Du skal kunne forvente å få en introduksjon om den nye arbeidsplassen din. Slik en foresatt forventer at de blir introdusert når barnet deres begynner i barnehagen. Men er ...
  • Den profesjonelle førskolelæreren 

   Tellebon, Gunn Eli (Bachelor thesis, 2010-03-22)
   ”Jo mere vi er sammen – jo gladere vi blir,” lyder en del av sangen om det å ha det gøy sammen med sine venner. Og hvem vil vel ikke ha det slik? I denne oppgaven vil jeg forsøke å få fram viktigheten av å bruke humor for ...
  • Den profesjonelle førskolelæreren : "e veit om eit hemmelig rom kor vi kan gjæm oss..." 

   Kleivhaug, Rita (Bachelor thesis, 2010-03-24)
   ”Den profesjonelle førskolelærer” og med underteksten ”e veit om eit hemmelig rom, kor vi kan gjæm oss…” lyder overskriften på min fagoppgave. Teksten tar oss med inn i rom og gir assosiasjoner til det som eventuelt kan ...
  • Fagoppgave i pedagogikk 

   Forsland, Cathrine Pedersen (Student paper, others, 2012-03-05)
   Tema jeg har valgt er den flerkulturelle barnehagen. Grunnenene til at valget falt på dette temaet er flere. Det er svært aktuelt i vår tid, og blir mest sannsynlig enda mer belyst i årene som kommer. Det er også et tema ...
  • Fagoppgave i pedagogikk 

   Utland, Silje Merete Aa (Student paper, others, 2012-03-02)
   I dagens samfunn er det blitt lovet full barnehagedekning fra staten. Dette medfører at flere vil ha barna sine i barnehagen. Flere foreldre starter i jobb allerede når barnet deres er ca 1 år og det medfører at de søker ...
  • Hvilken forståelse har barnehagelæreren av medvirkning for 1 åringene? 

   Oddøy, Hanne Bråten (Student paper, others, 2016-02-12)
   Det overordnede tema for denne rapporten er Den profesjonelle barnehagelærer. Ut fra dette har jeg valgt å fokusere på barns medvirkning. Ut fra dette fokuset valgte jeg problemstillingen: Hvilken forståelse har ...
  • Hvilken kompetanse skal en førskolelærer ha for å være en god leder? 

   Sandstrak, Christina (Student paper, others, 2011-03-07)
   Gjennom mitt 34-årige liv og 14-års praksis fra barnehage har jeg møtt ulike typer ledere som har hatt hver sin lederstil. Snart skal jeg være ferdig utdannet førskolelærer for barn, medarbeidere og foreldre, og hvilken ...
  • Det kompetente barnet : i lys av Albert Banduras sosialkognitive teori - hvordan pedagogens verdisyn kan påvirke barns hverdagsmestring 

   Børstad, Bente (Student paper, others, 2013-02-14)
   Etter å ha reflektert rundt temaet mestring ble det klart at jeg ville finne ut mer om hvordan pedagogens verdisyn kunne påvirke barns hverdagsmestring. Perspektiv og teorigrunnlag ble valgt fordi Albert Banduras sosialkognitive ...
  • Lekeslåssing i barnehagen 

   Fjellheim, Marita (Student paper, others, 2013-02-13)
   I årene på førskolelærerutdanningen så har vi fått innblikk i mange former for lek, også emnet vilter lek med fokus på rollelek som spesielt viktig for oss som førskolelærere å ta vare på i barnehagen. Dette anser jeg som ...
  • Likestilling i barnehagen 

   Dørum, Maybelle (Bachelor thesis, 2010-03-26)
   I denne oppgaven skriver jeg om likestilling i barnehagen. Jeg har tatt utgangspunkt i en semesteroppgave jeg skrev tidligere i år som handlet om hvordan personalet i barnehagen kan jobbe for å fremme likestilling mellom ...
  • Pedagogisk dokumentasjon: fagoppgave i pedagogikk 

   Bjerkaas, Marit (Bachelor thesis, 2010-04-16)
   Formålet med denne oppgaven er delt i to. Det ene er min nysgjerrighet på hvordan jeg kan bruke pedagogisk dokumentasjon i utviklingsarbeid i barnehagen. Det andre er at denne oppgaven er en del av eksamen i pedagogikk ved ...
  • Den profesjonelle førskolelærer : hva vektlegger pedagogisk leder i sin lederstil, og hvordan samsvarer dette med personalets forventninger? 

   Langseth, Marianne (Student paper, others, 2014-02-21)
   I forhold til tema og praksisfortelling har jeg formulert følgende problemstilling: Hva vektlegger pedagogisk leder i sin lederstil, og hvordan samsvarer dette med personalets forventninger? Dataene fra forskningen drøftes ...
  • Den profesjonelle førskolelærer: den flerkulturelle barnehagen 

   Hartviksen, Kjersti Helene (Student paper, others, 2014-02-21)
   Med utgangspunkt i hvor vi i dag finner fokuset i diskusjonen om det flerkulturelle samfunnet og hva styringsdokumentene for barnehagen sier, ble problemstillingen min som følger: Hvordan jobber førskolelæreren for å legge ...
  • Den profesjonelle førskolelærer: forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen 

   Hansen, Renate Green (Student paper, others, 2014-02-21)
   Omsorg i barnehagen handler om relasjonene mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til omsorg er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse, og er viktig i et livslangt læringsperspektiv. ...
  • Den profesjonelle førskolelærer: profesjonsoppgave i pedagogikk 

   Al-Jaml, Hana (Student paper, others, 2014-02-21)
   Foreldresamarbeidet foregår både i formelle og uformelle situasjoner. Her fokuserer jeg på samarbeid med minoritetsspråklige foreldre i de uformelle situasjoner. Det jeg legger i begrepet uformelle situasjoner er der barnet ...
  • Den profesjonelle førskolelærer: profesjonsoppgave pedagogikk 

   Lundestad, Hilde (Student paper, others, 2014-02-21)
   Hvordan forstår førskolelæreren begrepet danning, og hvordan kan førskolelæreren fremme barnas danningsprosesser gjennom lek i barnehagen? Jeg ønsker å se nærmere på leken som danningsprosess. Det gjør det lettere å holde ...